Kieswijzer Hocras-terrein

Kieswijzer Hocras-terrein

De Walden buurtgroep heeft een kieswijzer samengesteld waarin we alle politieke partijen in de gemeente Gooise Meren hebben gevraagd om hun standpunten over de inrichting van het Hocras-terrein toe te lichten. Onderstaand een overzicht, met grote dank voor de toegestuurde antwoorden.

Hieronder vindt u de antwoorden van de VVD.


Dank voor jullie vragen. Fijn om te zien hoe jullie je als bewoners hebben verenigd in de Walden buurtgroep. Onderstaand onze beantwoording. Als je nog vragen hebt of hierover in gesprek wilt gaan horen wij het graag.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?
De mogelijke herontwikkeling van het Hocrasterrein biedt een mooie kans om van een grijs versteend gebied te transformeren naar een mooie groene woon- en leefomgeving met onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid.


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?
De gemeenteraad heeft in een eerder stadium gevraagd om in het kader van de integrale onderwijshuisvesting te komen met een mogelijke locatie. Als de middelbare school goed ingepast kan worden en rekening gehouden wordt met verkeersveiligheid- en afwikkeling dan zijn wij niet perse tegen.


3. Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)
Het klinkt op zich logisch dat als een school sportgelegenheden intern kan faciliteren het daar plaatsvindt. Daarmee voorkom je ook in schooltijd verkeersbewegingen van scholieren door de omliggende wijken. Daarnaast heeft corona nog maar eens benadrukt hoe belangrijk het is om te sporten en bewegen, en daar ook mentaal gezond door te blijven. Dit geldt des te meer voor jongeren.


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom?
Wij zijn voor.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?
Wij zijn geen deskundige op het gebied waarom het 10 meter moet zijn, of juist meer of minder. Wij vinden dat er serieus gekeken moet worden naar de inpassing en laten ons hierover graag informeren door deskundigen om hier een eigen afweging in te maken.


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?
Elk project in onze gemeente kent zijn eigen bouwvolumes, hier liggen verschillende redenen en/of oorzaken aan ten grondslag. We kunnen Crailo dus ook niet een-op-een vergelijken met de Hocras. In het algemeen wordt er niet hoger dan drie of vier lagen gebouwd en zeker niet boven de boomgrens. Hoe dat op het Hocrasterrein gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk. Wat ons betreft moet bebouwing passend zijn in de omgeving. Waarbij we wel moeten aangeven dat het nu een versteende omgeving is die er qua groen alleen maar op vooruit kan gaan.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?
Het is ons bekend dat de paardenstallen een bepaalde historische waarde hebben. Hierbij moet ook vermeld worden dat zoals bijv. het dak niet meer de originele staat heeft maar later aangepast is, alsmede de inrichting. Als echter blijkt dat ze van dermate cultuurhistorische waarde zijn zouden ze wat ons betreft ingepast kunnen worden in de herontwikkeling.


Namens de VVD fractie Gooise Meren

Mark Marshall

Hieronder vindt u de antwoorden van D66.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom? 

D66 vindt dat het terrein ontwikkeld moet worden. Op dit moment is het min of meer een stuk asfalt met een loods, dus moeten we de kans grijpen om hier een mooier en groener stukje Gooise Meren van te maken. Aangezien de eigenaar nu van de grond af wil, vinden wij het een goed moment om enkele grote opgaven die er in de gemeente spelen met elkaar te verbinden. Er is behoefte aan een locatie voor Voortgezet Onderwijs en de woningnood in Nederland (ook Gooise Meren) is hoog. Wij zijn voor een win-win situatie zonder daarbij de gevoelige ligging tussen natuur uit het oog te verliezen. Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, begrijpt u.


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom? 

De grootte van de middelbare school, zoals het nu voorligt, zal ongeveer 1000 leerlingen bestrijken. Dit is kleiner dan het Vituscollege en het Goois Lyceum. Hoewel kleiner, kunnen we ons voorstellen dat dit voor u nog steeds als groot wordt gezien. Dan over naar uw vraag: indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan kunnen wij ons vinden in het besluit om daar deze fusiescholen te plaatsen. We zien dit ook als kans voor de twee scholen. Voor D66 is het van belang dat de verkeersroute veilig is voor de jeugd en dat de leerlingen worden betrokken bij de omgeving: denk aan dat er in het curriculum rekening wordt gehouden met buitenlessen (biologie etc). Zoals u wellicht weet, gaat de raad hier echter niet over. Zou wel een wens zijn.


3.  Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld). 

D66 denkt eerder aan een grasveld en andere groene stroken in kader van biodiversiteit dan sportvelden.


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom? 

D66 is voor behoud van groen in onze gemeente en wil daarom zich hard maken voor het behoud van de natuurlijke corridor. Wij zullen blijven strijden voor het mooie stukje ’t Luye gat.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom? 

D66 was op voorhand absoluut tegen een corridor van 3 – 6 meter. Voor D66 is het van belang dat deze corridor 10 meter moet om ’t Luye gat met z’n flora en fauna te behouden. Wij (D66 Gooise Meren) hebben de Provincie benaderd om ook onder de Franse Kampweg een verbinding aan te leggen. Tot nu toe lijkt de Provincie niet echt happig. Wellicht kan druk van Natuurmonumenten en GNR hierbij helpen.


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom? 

D66 vindt het belangrijk dat er een mix aan woningen komt met een nadruk op betaalbare woningen voor starters en senioren. De hoogbouw mag wat D66 betreft niet boven het groen uitstijgen zodat het landelijk karakter behouden blijft. Met alleen laagbouw behalen we onze doelstellingen niet m.b.t. meer woningen voor starters en senioren.Bovendien zijn we blij met dat er in het nieuwe plan significant minder verharding is dan in het bestaande waar de verharding 29% is.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt? 

D66 vindt erfgoed erg belangrijk. Zoals aangegeven vinden wij een ecologische verbindingszone ook belangrijk, naast woningbouw en een schoollocatie. Oftewel, er zijn hier veel tegenstrijdige belangen waar een afweging moet worden gemaakt. De huidige staat van de stallen maakt het niet makkelijker om voor behoud te zijn. Bovendien zijn er wellicht andere manieren om het cultureel erfgoed mbt de renbaan vorm te geven.


Ten slotte, wij hebben met veel interesse kennis genomen van de ‘gebiedsgerichte aanbevelingen voor de ontwikkeling van het Hocras-terrein’. Op dit moment ligt de bal nog voornamelijk bij de ontwikkelaar, de gemeente, het college en de participanten. Wij stellen daarom jullie pro-actieve input zeer op prijs. Zoals bekend doen wij, vanuit onze rol als raadsleden, vooralsnog op de achtergrond ons ‘lobby-werk’, totdat wij als gemeenteraad in stelling worden gebracht door een voorstel aan de raad. Wij hopen vooral dat jullie als participanten in staat zijn om bijv. de verbreding van de ecologische zone te realiseren in gesprekken met ontwikkelaar, gemeente en wethouder.


Met vriendelijke groet,
Jacqueline Sweerts

Fractievoorzitter D66 Gooise Meren

Hieronder vindt u de antwoorden van het Goois Democratisch Platform.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom? 

Aangezien de Hocras heeft besloten om de groothandel te sluiten, is het wat ons betreft goed denkbaar dat er op het terrein een andere functie/bestemming komt te rusten. Wat dat is, dient in overleg met alle belanghebbende partijen bepaald te worden. Wij zijn van mening dat dat tot op heden te weinig gebeurd is. 


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom? 

Aangezien er in onze ogen nog te weinig participatie heeft plaats gevonden, vinden wij het moeilijk om ons hierover nu al “voor” of “tegen” uit te spreken. Wel zien wij veel haken en ogen bij een grote middelbare school op deze locatie, zoals de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de instandhouding van het natuurgebied/bos.


3.  Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld) 

Als er in overleg met omwonenden/belanghebbende uiteindelijk wordt gekozen voor het realiseren van een school, dan ligt het wat ons betreft zeer voor de hand dat er dan ook ruime sportgelegenheden worden aangelegd. Sporten is immers gezond en draagt bij aan de sociale cohesie onder scholieren. Zie bijv. het Vituscollege, met de ruime sportvelden. 


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom? 

Wij zijn voor een dergelijke corridor, omdat wij het belangrijk vinden dat de gemeente kansen aangrijpt om de biodiversiteit te vergroten.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom? 

Indien dit financieel en planologisch goed inpasbaar is, dan zijn wij in beginsel voor een dergelijke oplossing. Echter beschikken wij nog niet over voldoende informatie om hierover een definitief standpunt in te nemen.


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom? 

GDP is tegen hoogbouw in het buitengebied/nabij natuurgebieden. Dus ook hier. Als er woningen komen, moeten die passend in de omgeving zijn. Wij zouden dan willen streven naar een woning dichtheid van circa 25 woningen per ha. Dus niet boven de 30. Op 2,4 ha gaat het dan dus om minder dan 74 woningen.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?

Goois Democratisch Platform is warm pleitbezorger voor behoud van cultuur-historisch erfgoed. Wij kunnen ons dan ook goed vinden in het advies voor enige vorm van behoud en inpassing van de voormalige stallen in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden.


Met vriendelijke groet,
Jelmer Kruyt

Goois Democratisch Platform

Hieronder vindt u de antwoorden van Hart voor BNM.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?

Uiteraard zou iedereen het liefste zien dat het terrein weer volledig natuurgebied zou worden, maar dat is, gezien de huidige woningnood en het feit dat er reeds bebouwing aanwezig is, niet realistisch. Wij zijn derhalve voor de ontwikkeling van het terrein, echter met behoud/terugbrenging van zoveel mogelijk natuurgebied, welk natuurgebied maximaal in overeenstemming met de omringende natuur dient te zijn (dwz geen grasveldjes en/of plantsoentjes).


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?

Op zich zijn wij geen voorstander van een school op deze locatie (en ikzelf zeker niet). Wij maken ons hierbij grote zorgen om de veiligheid van de schoolkinderen (mn de route Franse Kampweg en Nwe ’s Gravelandseweg vinden wij zeer onveilig), maar ook voor de aantasting van de omliggende natuurgebieden. Wij denken dat het een illusie is ervan uit te gaan dat je middelbare scholieren kan verhinderen in de pauze natuurgebieden in te trekken, incl. oversteken naar Bantam met alle risico’s van vervuiling van dien (sigarettendoosjes, flessen, blikjes etc.). Tegelijkertijd zal er voor het WdZ een nieuw schoolgebouw moeten komen en op dit moment zouden wij daarvoor geen alternatieve locatie kunnen noemen, zodat niet uit te sluiten valt dat wij uiteindelijk toch nolens volens op het Hocrasterrein uitkomen. 


3.  Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)

Het is voor ons iig duidelijk dat er op het terrein geen plaats is voor enigerlei sportveld. Daarvoor zal dan uitgeweken moeten naar de sportfaciliteiten in Bussum-Zuid. 


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom?

Dit lijkt ons logisch en van belang in het kader van de ontwikkeling/bescherming van het unieke natuurgebied dat het terrein omringt. Over de manier waarop laten wij ons bij gebrek aan vakkennis  niet uit, daarover laten wij ons graag adviseren door deskundigen zoals het GNR.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?

Idem


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?

Wij vinden het te vroeg ons hierover nu reeds zo gedetailleerd uit te laten. Voorop staat dat wij absoluut niet willen dat het terrein ‘volgebouwd’ gaat worden. Geen veredelde vinexlocatie dus. Het aantal huizen valt m.i. nog niet aan te geven, dat hangt mede af van het type woning en de beoogde  vloeroppervlakte. Wij hebben al eerder bij voorgestelde bouwprojecten ingegrepen en zowel de bouwhoogte als het aantal geplande woningen aanmerkelijk teruggebracht ten aanzien van de voorstellen van de projectontwikkelaar. In ieder geval zullen de woningen niet hoger mogen zijn dan de boomgrens, waarbij wij uit willen gaan van het hoogste punt van het huis enerzijds en de gemiddelde boomhoogte anderzijds (dus niet het topje van de hoogste boom). Tevens zullen de huizen zowel qua architectuur als qua gebruikte bouwmaterialen zo goed mogelijk bij de omgeving moeten passen. Overleg met omwonenden (burgerparticipatie) is hierbij cruciaal.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?

Tav de stallen heb ik reeds aangegeven deze zoveel mogelijk te willen behouden en inpassen in het project.


Met vriendelijke groet,
Richard de Rooy

Hart voor BNM

Hieronder vindt u de antwoorden van GroenLinks.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?

Ja, het moet ontwikkeld worden. Het is nu een versteende bedrijfsvlakte en ontwikkeling biedt kansen voor wonen, onderwijs, groen en biodiversiteit. GroenLinks wil voorkomen dat we deze kansen missen omdat de eigenaar afziet van de ontwikkeling en het terrein als bedrijventerrein gaat verkopen. 


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?

GroenLinks is voor de komst van een school. Na een lange zoektocht binnen de gemeente is dit de meest geschikte locatie. We denken dat er bij het ontwerp genoeg rekening kan worden gehouden met andere belangen. Wel moeten goede aanpassingen worden gedaan aan de fietsroute langs de provinciale weg.


3.  Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)

De precieze invulling van het schoolterrein is nog niet bekend. Als het past, zijn wij voor voldoende (buiten)sportgelegendheid binnen het schoolterrein. Maar wij kunnen ons ook goed voorstellen dat bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van het St. Vituscollege. Op dit moment hebben ook niet alle middelbare scholen hun eigen buitensportfaciliteiten.


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom?

5. Als er een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?

Antwoord op 4 en 5: Wij zijn voor het versterken van het groen en de biodiversiteit door het aanleggen van een (afgesloten) groenzone langs ’t Luye Gat. Een echte natuurbestemming, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de bestaande ecoducten, is vanwege de andere gewenste ontwikkelingen zoals woningbouw, op deze locatie niet mogelijk. Het terrein heeft nu ook geen natuurbestemming. Wij zijn voor maximale breedte van de groenstrook in afweging met de andere ontwikkelingen, maar kunnen in deze fase van het plan er geen minimum aan verbinden.


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?

Wat betreft de hoogte wil GroenLinks dat gebouwen niet boven de bomen uitkomen. Dit is ook het uitgangspunt op Crailo, waar 15m de maximale hoogte in het bestemmingsplan is. Het aantal woningen per hectare zegt niet zoveel. Een appartement heeft een ander ruimtebeslag dan een vrijstaande villa. Ook op Crailo varieert daarom de dichtheid tussen de deelgebieden. 


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden.Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?

Enige vorm van behoud dan wel inpassing van het historische gegeven van de geschiedenis van de renbaan vinden wij wenselijk. 


Namens GroenLinks beantwoord door Freek Vos

Hieronder vindt u de antwoorden van de PvdA.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?

Zeker moet het terrein een ontwikkeling krijgen. Zoals het nu is, is geen optie. Verlaten en troosteloos. Dus iets moet worden gedaan. Maar het moet wel een ontwikkeling zijn die past bij de omgeving. Die meerwaarde heeft te bieden.


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?

De PvdA heeft vragen gesteld omtrent de komst van een school op dit terrein. Die vragen zijn absoluut onvolledig en niet naar voldoening beantwoord. Wij vinden het onjuist dat de wethouder niet op eigen initiatief heeft verhaald over de alternatieven en die alternatieven heeft afgedaan als ‘tijdelijke oplossing’ en dus terzijde geschoven. Naar onze mening moeten die oorspronkelijke opties (pas naar boven gekomen via een WOB verzoek!) een volwaardige plek krijgen. De gemeente heeft zich gewillig in een fuikpositie gemanoeuvreerd waar alleen de projectontwikkelaar baat bij heeft. Niet de omgeving, niet de leerlingen, niet de gemeente zelf.


3. Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)

Een volwaardige en moderne school heeft ruimte nodig. Meer ruimte dan vroeger het geval was. Dat betekent dan ook dat bij de aanleg van een school het hele pakket moet worden bekeken en niet bijvoorbeeld een sportterrein als sluitpost wordt meegenomen. En er dus bekaaid vanaf zal komen. 


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ‘t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom?

Terecht dat telkens weer wordt gewezen op de noodzaak van een ‘doorlopend natuurgebied’, dat verbindingen ontstaan in plaats van afgebakende gebieden. En voor die noodzaak moeten oplossingen komen. Omdat er al veel te veel is opgeofferd ten koste van natuur en leefgebied. Antwoord duidelijk.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ‘t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?

Over de vraag ‘hoeveel meter’ is het aan deskundigen om een antwoord te bieden. De intentie is duidelijk: verbindingen realiseren. En dan moet vervolgens gekeken worden naar de invulling. Maar het gaat primair om waar je voor staat. 


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?

Het maken van vergelijkingen tussen het ene gebied en het andere is riskant en onnodig. Crailo kent overeenkomsten met Hocras maar ook zeer veel verschillen, vooral in omvang en oppervlakte. Waar het bij Crailo zo goed ging was de openheid, het oprechte contact met de omgeving en het feit de gemeenten in de ‘lead’ waren. Hier bij Hocras is de particuliere projectontwikkelaar een partij die bij Crailo niet aan de orde is. Dichtheid en hoogte moeten dus afgestemd worden op de omgeving. De omgeving bepaalt en niet het winstoogmerk van de projectontwikkelaar.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?

Beide instellingen hebben het gelijk aan hun zijde. De stallen hebben een geschiedenis, en daarmee waarde. Vraag is hoeveel waarde je hieraan wilt toekennen. En wat je vervolgens onderneemt. 

Voorbeeld: Toen de Bijlmermeer werd omgebouwd van boerenland naar woonwijk stond daar de prachtige boerderij Bijlmerlust. Maar op de verkeerde plek. Het is steen voor steen afgebroken en staat nu bij de rivier Het Gein, enige kilometers verderop. Niet misplaatst, wel verplaatst. Niet als suggestie om de stallen te verplaatsen, wel als suggestie om op een creatieve manier de waarde van de stallen tot zijn volle recht te laten komen.


Wouter van der Schaaf

Namen de PvdA fractie

Hieronder vindt u de antwoorden van het CDA:


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?

CDA: wij gaan voor ontwikkeling van dit gebied waarbij wij pleiten voor een combinatie van een school, woningen en wat kleine industrie. 


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?

CDA: voor, mits de veiligheid van de scholieren van en naar de school goed gewaarborgd wordt.


3. Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)

CDA: als dat past in de onder 1 genoemde plannen is dat fijn maar het mag niet ten koste van woningbouw gaan.


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ‘t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom?

CDA: voor. Het gebied ligt tussen 2 unieke stukjes natuur en dat op deze manier verbonden worden.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ‘t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?

CDA: Ja: aandacht voor deze bijzondere dieren in onze gemeente is een must.


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?

CDA: we zijn absoluut voor woningbouw want de nood is al zo hoog. Wel vinden we dit een unieke lokatie dus moet het wel zodanig worden gerealiseerd dat het niet volledig ten koste van de natuur gaat. Dus niet de hoogte in bij de rand van het gebied maar wel in het midden van het gebied.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?

CDA: uiteraard zien we de historische  waarde van de stallen. Echter, we moeten keuzes maken en woningbouw is belangrijk dus als we moeten kiezen tussen hoogbouw of woning ten koste van de stallen dan kiezen we voor het laatste.

Hieronder vindt u de antwoorden van de ChristenUnie.


In principe zijn we als ChristenUnie tegen one-issue kieswijzers.

In ieder geval weet ik dat er collega partijen zijn die de wenselijke antwoorden gaan geven, zodat die antwoorden in ieder geval geen reden zullen zijn om niet op die partij te stemmen.

Aangezien we als ChristenUnie transparant, open en eerlijk willen zijn, zullen we dus ook antwoorden geven die de lezers wellicht niet zullen bevallen. Alleen dat is eigenlijk al een reden om gewoon niet mee te doen.

We gaan ervan uit dat er breder gedacht wordt door de kiezer dan alleen de wenselijke antwoorden die door een aantal partijen gegeven zullen worden. Uiteindelijk is het ook een democratisch proces, belangenafweging waar alle Raadsleden mandaat van alle kiezers voor hebben gekregen. Niet alleen de inwoners die rond het te ontwikkelen terrein wonen.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?

ChristenUnie Gooise Meren: in feite is het terrein nu tijdelijk in gebruik voor diverse doeleinden, dat is zeker niet wenselijk aangezien er veel efficiënter en effectiever van de beschikbare ruimte gebruik gemaakt kan worden. Ja, het is goed om het huidige terrein te ontwikkelen met een mooie menging van divers gebruik zoals voorgesteld in een eerste planvorming.


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?

ChristenUnie Gooise meren: De Middelbare school die zich daar op termijn wil vestigen is het Montessori Lyceum Gooise Meren (https://www.mlgm.nl/). Dit is een startende school die een nieuwe onderwijs richting aan gaat bieden. De kinderen die hier starten zullen vooral vanuit de basisscholen die het Montessori onderwijs, wellicht Jenaplan ook, aanbieden in Bussum en de regio komen. De verwachting is dat dit een lager aantal leerlingen zal betreffen dan die nu starten op de Vitusmavo in Naarden en het Willem de Zwijgercollege in Bussum. Met andere woorden het is niet de verwachting dat dit een grote Middelbare school gaat worden. Het gaat meer om het aanbieden van een andere vorm van onderwijs om zich te gaan onderscheiden van ’t Goois Lyceum en het Vitus College. De door o.a. de Walden buurtgroep gesuggereerde alternatieve locaties zijn naar bezichtiging/beoordeling van ChristenUnie Gooise Meren niet geschikt. Natuurlijk dienen er maatregelen genomen te worden om de verkeersveiligheid van de fietsende scholieren en andere weggebruikers te borgen. Net als met het Willem de Zwijgercollege nu afspraken zijn gemaakt om door de leerlingen zelf de omgeving ‘schoon’ te houden zullen vergelijkbare afspraken met de leerlingen op de nieuwe locatie te maken zijn. Het is voldoende duidelijk te maken dat er een rustgebied aan de overkant van de Franse Kampweg ligt. De ChristenUnie Gooise Meren ziet het als een zware onderschatting van de toekomstige leerlingen om het met name over mogelijke overlast voor de natuur te hebben. Ook in de omgeving van speelpark Oud Valkeveen komt een grote verscheidenheid van diersoorten gewoon voor. Er wordt daar onder andere gesproken over dassen, herten/reeën en vossen.


3. Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)

ChristenUnie Gooise Meren: De Sporthal van de Zandzee is bijvoorbeeld een optie voor het binnensporten. Het is de verwachting dat de buitensportvoorzieningen bij het Vitus College volledig bezet zijn, maar wellicht is daar nog ruimte om gebruik van te maken. Zowel de Vitusmavo als het Willem de Zwijgercollege hebben nu op eigen terrein geen buitensportvoorzieningen. De eerste maakt gebruik van de sportvelden van BFC, de tweede van HCAW.


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ‘t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom?

ChristenUnie Gooise Meren: het is goed om een natuurlijk corridor langs ’t Luye Gat aan te leggen. Om alle radiatoren die daar nu als walkant geplaatst zijn te laten verwijderen en een extra strook groen te creëren, zodat dieren ook langs deze route zich kunnen verplaatsen. Dat dit kleine strookje groen langs ’t Luye Gat, dat uiteindelijk na Goois Natuurreservaat Gijzenveen en de Hilversumse Meentweg doodloopt op het terrein van Nierstichting Nederland, is de reden dat vanuit de ChristenUnie Goose Meren dit niet serieus als de verbinding tussen de Veluwe en het Naardermeer kan worden gezien. Zoom eens uit op de kaart en laat je verrassen in de ruime mogelijkheden die er voor dieren zijn om het Naardermeer te bereiken. Het zijn daarbij de beheerders van de natuurgebieden die b.v. met hekken het oversteken van de Franse Kampweg verder blokkeren. Het is veel realistischer om te beseffen dat links langs de Hilversumse Meent al een natuurlijk verbinding bestaat.


5. Als er een natuurlijke corridor langs ‘t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?

ChristenUnie Gooise Meren: Met Michel Klein als onze vertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Noord-Holland hebben we een direct aanspreekpunt om zich extra in te zetten voor een onderdoorgang bij de provinciale weg. Een strook van 6 meter zou hier zeker voldoende moeten zijn, aangezien de te realiseren woningen worden voorzien van een tuin en deze inwoners ’s nachts gewoon zullen slapen. Bovendien zal er zeker een natuurlijk afscheiding met deze strook worden voorzien met b.v. het pad achterom. Deze tuinen zullen zeker dieper dan 4 meter zijn. Het is wel de vraag of dit de plek voor die doorgang richting het Naardermeer kan zijn. De andere kant het Luye Gat af richting de ’s Gravenlandse Vaart en de Karnemelksloot zorgt namelijk voor een volledige natuurlijke corridor langs het water met minder/geen belemmeringen qua wegen of bestaande woningbouw. Van een wenselijk verbinding tussen Bantam, Cruysbergen en Gijzenveen is wel sprake, maar ook niet meer dan dat.


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?

ChristenUnie Gooise Meren: de vergelijking met Crailo gaat niet direct op, al begrijpen we dat die wenselijk gemaakt wordt. Er is een verdeling is 3 verschillende gebieden: het Kazerne kwartier, Op de Hei en Op Zuid. De bouwdichtheden verschillen hier nogal. Hier is de term ‘illusielandschap’ ook echt van toepassing, dat houdt namelijk in dat vanaf de heide de bebouwing van Bussum en Hilversum niet ‘zichtbaar’ is. Dat is ook de reden waarom in Bussum het initiatief van bewoners van de Randweg om zichzelf uitzicht op de heide te verschaffen is aangepakt. Daarmee wordt namelijk een stuk bio-diversiteit vernietigd en is het ‘illusielandschap’ ter plekke verdwenen aangezien de betreffende woningen direct zichtbaar waren vanaf de heide. Op Crailo zijn op een drietal plekken, waar de boomgrens hoog genoeg is, appartementencomplexen van 6 woonlagen hoog gebouwd. Hierbij blijft het “illusielandschap intact. Qua het Hocrasterrein zal het handhaven van het ‘illusielandschap’ betekenen dat woningen vanaf Goois Natuurreservaat Cruysbergen niet zichtbaar zijn. Het Hocras terrein zelf kan nu amper als natuurlijk omgeving worden gezien en het aandeel groen zal alleen maar toenemen door het toevoegen van groen tussen de nieuwe bebouwing. Dit in tegenstelling tot Crailo waar gebouwd gaat worden in het groen, de bebouwing op Crailo zal meer vergelijkbaar zijn met de bebouwing aan de Waldenlaan en de kleine Johanneslaan. De vergelijking met de bebouwing op Crailo willen we als ChristenUnie zeker niet maken.


7. Volgens een rapport dat de gemeente heeft op laten stellen naar aanleiding van de Historische Kring Bussum en Erfgoedvereniging Heemschut en dat wij boven water hebben weten te halen, hebben de voormalige paardenstallen van de renbaan grote cultuurhistorische waarde. In het rapport wordt gepleit voor enige vorm van behoud en inpassing in de plannen van herontwikkeling en bij eventuele transformatie de belangrijkste karakteristieken van het gebouw in stand te houden. Wat vindt uw partij: Moeten de stallen behouden blijven en ingepast in de herontwikkeling van het Hocras-terrein of niet. En waarom dit standpunt?

Geen antwoord ontvangen.


Groetend, Roel Kamphuis

Hieronder vindt u de antwoorden van de Partij voor Leefomgeving En Klimaat.


1. Moet het Hocrasterrein ontwikkeld worden of blijven zoals het nu is en waarom?

Wat de Partij voor Leefomgeving En Klimaat betreft moet het Hocrasterrein zeker ontwikkeld worden. Het is een vrij groot versteend gebied, waar momenteel niets mee gedaan wordt. In deze tijd van woningtekort, maar ook van achteruitgang in biodiversiteit is PLEK van mening dat aan beide vereisten tegemoet moet worden gekomen.


2. Als het ontwikkeld wordt, is de partij dan voor of tegen de komst van een grote Middelbare school en waarom?

TEGEN De Partij voor Leefomgeving En klimaat is uitgesproken tegenstander van een middelbare school bij een natuurgebied als Bantam. De leerlingen zullen in hun vrije uren het gebied ingaan, met alle gevolgen zoals zwerfvuil, van dien. 


3. Als er een Middelbare school komt, moet er dan voldoende ruimte komen voor sportgelegenheid op het terrein en waarom? (Dus meer dan een voetbal/basketbalkooi en meer een grasveld bijvoorbeeld)

VOOR Om te voorkomen dat de leerlingen van het schoolterrein afgaan is het creëren van zoveel mogelijk gelegenheden voor (buiten) activiteiten essentieel. Veel groen is naast een prettige omgeving voor de scholieren ook beter voor de waterhuishouding dan een totaal versteend schoolplein. Uiteraard moet het schoolgebouw volledig energieneutraal,, volgens de passiefhuisbouwnorm, natuur inclusief en duurzaam gebouwd en worden.


4. Biodiversiteit wordt het meest vergroot langs water. Hier ligt een kans om een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat aan te leggen waardoor Bantam met Cruysbergen wordt verbonden, sterker nog de Veluwe met het Naardermeer. Bent u voor of tegen en waarom? 

VOOR PLEK staat voor een groene leefomgeving en meer biodiversiteit. Dat betekent dat we zeker vóór een natuurlijke corridor zijn. Insecten en (zoog)dieren krijgen vaak te maken met kunstmatige (door de mens gecreëerde) grenzen aan hun leefgebied. Het is zaak de leefruimte te vergroten door te zorgen voor een ecologische verbindingszone. 


5. Als er een natuurlijke corridor langs ’t Luye gat komt, moet dat een serieuze strook zijn met onderdoorgang bij de provinciale weg waar dassen en vossen langs kunnen migreren en een strook van minstens 10 meter en waarom?

VOOR Elke vorm van ontsnippering is voor ons natuurlandschap belangrijk. Elk initiatief om versnippering tegen te gaan of te herstellen sneuvelde doordat het economisch belang zwaarder woog. Het is tijd voor verandering. Natuurorganisaties in onze regio zijn al jarenlang bezig om stukje bij beetje het landschap te verbinden en wij vertrouwen op de kennis van deze organisaties. Onze regio is een geschikt leefgebied voor dassen en ze maken gebruik van dit soort onderdoorgangen. 


6. Gooise Meren onderschrijft het zogenoemde ‘illusielandschap’. Hoe hoog mag er gebouwd worden op het Hocrasterrein en hoe vol. Nu wordt er gesproken van 158 woningen op 2,4 hectare terwijl bij Crailo wordt gesproken over 560 woningen op 35 hectare. Daar is de bouwdichtheid veel anders: Hocras 65 woningen per hectare en Crailo 16 woningen per hectare. Waar staat uw partij voor als het om dichtheid en hoogte gaat en waarom?

Gooise Meren staat voor een enorme bouwopgave. Nog nooit was de woningnood zo groot als nu. Er moeten binnen de gemeente veel woningen gebouwd worden. PLEK is voor het bouwen van volledig duurzame (passiefhuisnorm) woningen. Bij de bouwplannen van het Hocrasterrein wordt uitgegaan van een veel te hoge bebouwingsdichtheid, dat vergelijkbaar is met stedelijk gebied. Dat is onwenselijk bij een (kwetsbaar) natuurgebied. Bij landelijke bebouwing wordt gesproken over 24 woningen per ha. Wat PLEK betreft gaan we daar niet ver overheen, tot maximaal 30 woningen per ha. De bouwhoogte wordt wat PLEK betreft niet hoger dan de reeds aanwezige bebouwing. We streven echter wel naar minimaal 40% betaalbare woningbouw, zowel koop als huur. 


Met vriendelijke groet,

Inge Umans

Partij voor Leefomgeving En Klimaat 

Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter