Aanbevelingen

Aanbevelingen

Waar de gemeente en de eigenaar/projectontwikkelaar begrijpelijkerwijze een snelle oplossing zoeken voor woningbouw en de school, bieden wij onze kennis en medewerking aan om tot een zorgvuldige plan-ontwikkeling van het Hocras-terrein te komen. Wij nemen hiervoor de omgeving als uitgangspunt.

Wij vinden dat de actuele uitdagingen van de gemeente/eigenaar ingepast moeten worden in een langetermijnvisie voor het terrein waarmee een van de laatste ecologische barrières van de Utrechtse heuvelrug, de provinciale weg N236, kunnen worden ingepast in de planvorming.

Ons verzoek aan het College en de Raad van Gooise Meren is dat de gemeente een ‘Nota van Uitgangspunten Hocras-terrein’ opstelt waarin onze aanbevelingen worden besproken in een participatief proces, zodat er vooraf duidelijkheid is en vertraging voorkomen kan worden. Bijgaand document bevat verwijzingen naar beleidsdocumenten, afspraken en verdragen ter onderbouwing van bovenstaande aanbevelingen. Walden buurtgroep hoopt met deze inhoudelijke op beleidsdocumenten gebaseerde aanbevelingen een opbouwende bijdrage te leveren aan een zorgvuldig burgerparticipatieproces en een uitgebalanceerde herinrichting van het Hocras-terrein dat recht doet aan wonen en bedrijvigheid binnen een omgevingsvisie van natuur en dat aansluit bij het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet.


  1. Zorg voor een duidelijk participatieproces
  2. Ga uit van een gebiedsgerichte aanpak
  3. Breng balans aan tussen oppervlakte natuur en bebouwing
  4. Neem het landschap als uitgangspunt bij de bebouwing en integreer deze met de aangrenzende woningen
  5. Beperk de druk op natuurgebieden en op het terrein
  6. Verkeer en verkeersveiligheid
  7. Stel duurzaamheidseisen aan een eventueel te bouwen school
  8. Maak duurzaamheid tot het belangrijkste programma van eisen
  9. Neem het erfgoed integraal op in de planvorming conform het advies van experts
Download hier het rapport
Deel deze informatie via WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-Mail

 

Reageer via Facebook of Twitter